Wat is PWA ?

PWA staat voor Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap en is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) opgericht door de gemeente of door een groep van gemeenten.

In iedere gemeente in België kan je een PWA vinden. Gezien de PWA’s een federale materie zijn, vallen wij onder de bevoegdheid van Federaal Minister van Arbeid en Tewerkstelling.

In 1995 is stad Kortrijk overgegaan tot de oprichting van het PWA. In samenwerking met de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling zijn de PWA's bevoegd voor de organisatie en de controle van activiteiten die niet aangeboden worden door de vaste arbeidscircuits.