Structuur

PWA bestuur bestaat uit een raad van bestuur en een algemene vergadering.

De Raad van Bestuur van de vzw PWA Kortrijk telt 12 leden en is paritair en proportioneel samengesteld uit leden aangeduid door de gemeenteraad, volgens de verhouding meerderheid/minderheid en door vertegenwoordigers van de sociale partners die zitting hebben in de Nationale Arbeidsraad.