Administratieve formaliteiten

  1. 1. Jaarlijkse inschrijving

 

Om PWA-hulp te bekomen moet iedere gebruiker vóór aanvang van de werkzaamheden ingeschreven zijn.

 U moet een gebruikersformulier 1A (indien u een privé-persoon bent) of 1B (voor de andere gebruikers) invullen bij het PWA van de gemeente waar de activiteit zal worden uitgevoerd.

Op dit formulier beschrijft u de activiteit die u wenst te laten uitvoeren. Het PWA geeft u de toelating indien de aangevraagde activiteit deel uitmaakt van de lijst met goedgekeurde activiteiten, en stuurt of overhandigt u een geldig exemplaar van uw gebruikersformulier.

Het PWA zal u voor de aangevraagde activiteit een kandidaat sturen. U kan ook zelf aan de PWA-beambte de naam meedelen van een PWA-werknemer die bereid is de activiteit bij u te verrichten.

 

  1. 2. PWA-cheques aankopen
  1. De betaling van PWA-werknemers gebeurt met PWA-cheques. Deze cheques kan u alleen via overschrijving bestellen bij de firma Accor Services te Brussel.

Dit kan na tariefbepaling door PWA en ontvangst van uw persoonlijk toelatingsnummer bij   van Hiervoor heeft u een toelatingsnummer nodig U moet zich inschrijven bij het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de gemeente waar de activiteit zal uitgevoerd worden, vooraleer u PWA-cheques kan bestellen. Na de inschrijving ontvangt u van het PWA een toelatingsnummer waarmee u PWA-cheques kunt bestellen. Dit nummer blijft gedurende 1 jaar geldig.

  1. De bestelling gebeurt via storting op het bankrekeningnummer BE52 0965 1402 1209 (BIC: GKCCBEBB). U stort de som die overeenstemt met het aantal cheques dat u wenst te bestellen.

De bestelling moet minimaal 10 PWA-cheques bevatten (u kunt er 10, 20, 13, 29, 42... bestellen, maar telkens minstens 10).

  1. U dient in de gestructureerde mededeling van uw betaling uw toelatingsnummer te vermelden dat op uw inschrijvingsformulier vermeld staat (alleen dat nummer volstaat om u te kunnen identificeren).
  2. De PWA-cheques op uw naam worden met de post verstuurd binnen de 5 werkdagen na de ontvangst van uw betaling.

 

  1. 3. Fiscaal attest
De aankoop van PWA-cheques geeft per belastingplichtige recht op een belastingvermindering van 30%. De vermindering wordt berekend op de totale aankoopwaarde van de PWA-cheques, beperkt tot € 2.560 voor het aanslagjaar 2012 (inkomsten van het jaar 2011). Vóór 1 mei van elk jaar ontvangt u een fiscaal attest dat u bij uw belastingsaangifte moet voegen